Day 15 Saigon to Dong Xoai to Taipei to LAX - seabee-rvn