Eugene Mrozowski (Mroz) May 5th, 2012 - USNMCB-3 - seabee-rvn