0309...Thoai Son/Long Xuyen May 67 to Dec 67 - seabee-rvn