6202...Go Cong/Quang Xuyen...Mar 69 to Nov 69 - seabee-rvn