0310...Long Xuyen/Bac Lieu...Aug 68 to Apr 69 - seabee-rvn